นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท |แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน
บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

   
 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนประโยค

   
 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนสามหลัก

   
 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด

   
 

แบบฝึกทักษะ เศษส่วน เรื่อง เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน

   
   
   
   
   
 

นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท

แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน

บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

อำเภองาว

Website Usage Statistics
Lipozene Diet Pills