นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท |แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน
บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

 

แผนการสอน สอดคล้องกับ นวัตกรรม

 
 

แผนการสอน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด

   
 

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

   
 

แผนการสอน เรื่อง อาหารสุขศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา )

   
 

แผนการจัดการเรียนรู้ (บทเรียนสำเร็จรูป) ระบบโครงกระดูก (สาระสุขศึกษา)

   
 

 

   
   
   
 

นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท

แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน

บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

Website Usage Statistics
Lipozene Diet Pills