นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท |แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน
บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

รายการ 5 บท นวัตกรรมการศึกษา พร้อมใช้งาน ประกอบไปด้วย

นวัตกรรม แผนการสอนสอดคล้องนวัตกรรม รายงาน 5 บท

สามารถสั่งซื้อได้ที่ 085-4867599

รายการละ 280 บาท

 

แบบฝึกทักษะ มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 1
มาตราตัวสะกด 9 มาตรา

 

แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
มาตราตัวสะกด 9 มาตรา อักษรนำ อักษรควบ ประวิสรรชนีย์ การันต์ รหัน

 

แบบฝึกทักษะ สระ การผันอักษร ช่วงชั้นที่ 1
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระเกิน การผันอักษร สูง กลาง ต่ำ

 

แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เศษส่วน ช่วงชั้นที่ 2
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

 

แบบฝึกทักษะ คณิต การคูณ ช่วงชั้นที่ 2
การคูณ แบบต่างๆ โจทย์ปัญหา การคูณ

 

แบบฝึกทักษะ การบวกไม่เกิน 9 ช่วงชั้นที่ 1
การบวก 1-9 การบวกสองจำนวนไม่เกิน 9 การบวกแนวนอน การบวกแนวตั้ง โจทย์ปัญหาการบวก

 

แบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา ช่วงชั้นที่ 2
โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร โจทย์ปัญหา เศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร

 

แบบฝึกทักษะ การงานอาชีพ ฯ เรื่องพืช ช่วงชั้นที่ 1
หน้าที่ส่วนประกอบของพืช การเจริญเติมโต ประเภท ประโยชน์ การดูแลรักษรพืช

 

แบบฝึกทักษะ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
เรื่อง อาหาร และสารอาหาร ประเภทของอาหาร อาหารโปรตีน อาหารคาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตตามิน ไขมัน

 

แบบฝึกทักษะ สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
อาหารและโภชนาการ การคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันโรค อารมย์และความเครียด การดูแลรักษาตนเอง สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

 

 

1. รับแก้ไขปรับปรุง งานใหม่ ให้สอดคล้องกับโรงเรียนของท่าน

2. รับทำรายงาน 5 บท

3. รับคิดคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. รับทำนวัตกรรม และแผนการสอน

5. รับทำหลักสูตรท้องถิ่น

6. แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ Backward design ทุกระดับชั้น

 

คณิตศาสตร์

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ

2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 9

3. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา

4. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง เวลา

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง การชั่ง

 

ภาษาไทย

1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด

2. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ

3. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระและวรรณยุกต์

4. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การผสมอักษร การผันวรรณยุกต์ การแจงลูก มาตราตัวสะกด

5. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำ ประวิสรรชนีย์ การันต์ ร หัน

6. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภูมิปัญญาภาษาถิ่นไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

7. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สุภาษิตพระร่วง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

8. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง นิราศภูเขาทอง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย

10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง การอ่านจับใจความ

 

ภาษาต่างประเทศ

1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำทักทายและคำกล่าวลา

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง Tense

 

สุขศึกษา

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การปฐมพยาบาล

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง กิจกรรมเข้าจังหวะ

3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ยืดหยุ่น

4. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ฟุตบอล

5. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง กรีฑา

6. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพตนเอง

7. ศูนย์การเรียน เรื่อง อาหาร

 

วิทยาศาสตร์

1. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัว

2. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ

3. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำเนินชีวิต

4. แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

5. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารอาหาร

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI เรื่อง ไฟฟ้า

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. แบบฝึกทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง พืชน่ารู้

2. แบบฝึกทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง งานช่าง

 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง พุทธศาสนา

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประวัติศาสตร์

3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความขัดแย้งภูมิภาคอาเซียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

4. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง พุทธศาสนา

 

ศิลปะ

1. แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ศิลปะน่ารู้

2. แบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ศิลปะไทยสู่สากล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 
   
   
   
   

นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท

แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน

บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

Website Usage Statistics
Lipozene Diet Pills