นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท |แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน
บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

     
 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดูได้แต่ตัวเนื้อหา ส่วนเกม และแบบทดสอบใช้งานไม่ได้ ไฟล์หนักมากเลยขึ้นให้ได้แต่เนื้อหา เท่านั้น
สนใจติดต่อผ่านอีเมล์ จะไรท์ใส่แผ่นส่งให้ครับ

มีทั้งหมด 5 ไฟล์ เมื่อ load เสร็จแล้ว ให้นำมาไว้รวมกันแล้วค่อยเปิด

     
 
 
 
     
     
     
     
 

นวัตกรรมการศึกษา หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายงาน 5 บท แบบฝึกทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะ เอกสารประกอบการสอน บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

Website Usage Statistics
Lipozene Diet Pills